Vyberte svojí zemi

ČESKÁ REPUBLIKA

Pravidlo pro nakládání s údaji

Pro Tarkett je důležitá ochrana soukromí vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany soukromí ("Zásady ochrany soukromí") vám poskytují informace o způsobu, jakým Tarkett používá vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Tento dokument musí být čten společně s Cookies Policy.

Správce údajů

Správcem údajů je Tarkett Tarkett Česká Republika, Francouzská akciová společnost s kapitálem ve výši 7.700.000,- Eur, zapsaná v obch. rejstříku (místo) , (dne), pod číslem (registrační číslo), se sídlem na adrese.
TARKETT POLSKA Sp. z o.o. - organizační složka
K Hrušovu 293/2
102 03 Praha 10
(dále jako "Tarkett")

Externí odkazy

Tarkett se zabývá ochranou osobních údajů, které zpracovává sám ve svém procesu nebo ochranou osobních údajů jiného subjektu z jeho skupiny.

Tarkett nenese žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů a může je poskytnout dalším osobám, v případech, když jsou odkazy na třetí strany uvedeny na jiných přístupných internetových stránkách.

Předmětem této ochrany osobních údajů nejsou webové stránky nebo aplikace přístupné prostřednictvím internetových stránek třetích osob.

Sběr dat a jejich použití

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na data shromážděná online i offline, včetně osobních údajů, které můžeme získat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, styk se zákazníky a veřejností (veletrhy, atd.) Upozorňujeme, že máme jednotnou databázi, ve které jsme spojili osobní údaje shromážděné prostřednictvím jedné metody (např. na webových stránkách) a získáním osobních údajů shromážděných přes jinou metodou (např. na veletrzích či od zákazníka ze setkání/jednání).

Tarkett shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků, jako je Vaše jméno, příjmení, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo, a v případě, že jednáte v odborném kontextu, název společnosti a svou pozici ve společnosti.

Je-li požadováno zadání osobních údajů, budete informováni zda se jedná o povinnou nebo dobrovolnou povahu těchto údajů symbolem *.

Tarkett může zpracovávat vaše osobní údaje pro některý z níže uvedených účelů (účel se může lišit v závislosti na jednotlivých případech):

  • Podpora pro zákazníky: Tarkett zpracovává vaše osobní údaje z důvodu poskytnout vám zákaznickou podporu, a to zejména z důvodu odpovědět na vaše požadavky,
  • Pro soutěže a další akce: s vaším souhlasem (pokud jej uvedete tehdy, když je to vyžadováno), může Tarkett zpracovávat vaše osobní údaje, aby vás kontaktoval prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, telefonního hovoru nebo zasláním informací o službách a produktech, u kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat (marketingové komunikace, propagace, atd.).
  • Pro statistickou analýzu: Tarkett může zpracovávat vaše osobní údaje pro provádění statistické analýzy (marketingové analýzy, vyhodnocení účinnosti našich kampaní, atd.),
  • Pro administrativní účely ve vztahu k bezpečnosti a přístupu Tarkett do systémů, zajištěných webových stránek nebo aplikací,
  • a v neposlední řadě, pro jiné zákonné obchodní účely.

Zveřejnění / Předání Vašich osobních údajů

Tarkett může sdělit vaše osobní údaje jakémukoli subjektu v rámci Tarkett Group, a pokud je to nutné, tak subdodavateli Tarkett, který se nachází uvnitř či vně Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), který zpracovává vaše osobní údaje firmy Tarkett pro účely popsané výše. Tarkett nebude prodávat, pronajímat nebo zveřejňovat vaše osobní údaje žádným jiným stranám.

Tarkett nesmí být nucen zveřejnit vaše osobní údaje, pokud o to nebude požádán na základě platného zákona či předpisu, nebo nebude nucen odpovědět na jakoukoliv žádost ze soudního nebo správního orgánu.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Tarkett se zavazuje k ochraně vašich osobních údajů a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození vašich osobních údajů.

Tarkett používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze Tarkett nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už Tarkett, jeho zaměstnanci i jeho subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

V případě, že jsou osobní údaje předány zemi nacházející se mimo EHP, ochranná a bezpečnostní opatření osobních údajů jsou realizovány takto:

  • Převod vašich osobních údajů jakékoliv jiné společnosti ze skupiny Tarkett nebo subdodavateli Tarkett v zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle Evropské komise.
  • Převod vašich osobních údajů je vždy předmětem standardních smluvních doložek Evropské komise.

Doba ukládání/skladování osobních údajů

Tarkett bude ukládat/skladovat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy a v souladu s právními a regulačními požadavky, zejména požadavky na účetnictví.

Přístup k vašim osobním údajům

Jak je uvedeno v platných právních předpisech, máte právo požádat o přístup, opravu, vymazání Vašich údajů nebo vznést námitku proti zpracování svých údajů na základě legitimních důvodů, zasláním e-mailu na dataprivacy.cz[@]tarkett.com nebo e-mail:
Tarkett Polska
Sp. z o.o. - organizační složka
K Hrušovu 293/2
102 03 Praha 10
(dále jako "Tarkett")

Jak vyžaduje zákon, musí být vaše žádost podepsána a musí být připojena fotokopie dokladu totožnosti s vaším podpisem. Můžete také uvést adresu, na kterou má být odeslána odpověď.